ARTICLES IN COLLECTIONS AND JOURNALS

 1. Evelina Zdravkova, Metodi Traykov, Svetoslava Dimitrova, Rocica Dimitrova. Медийната грамотност – ключ към съкровищата на ХХI век. [Сборник] „Информационна грамотност & Интелектуална собственост: Модерни научни и практически предизвикателства“ 8. Национален семинар / Състав. Тренчева, Т., К. Планска, Е. Здравкова, С. Димитрова. Науч. ред. Таня Тодорова, София, За буквите-О’ Писменехь, 2020, с. 55-65. ISBN 978-619-185-406-6 (мека подвързия); ISBN 978-619-185-407-3.
  View the full article
 2. Евелина Здравкова, Авторско право и дигитална трансформация в медиите и университетското образование. [Сборник] Международна научна конференция “Дигитални трансформации, медии и обществено включване” – БСУ, гр. Бургас, 5-6 юни 2020 г. и Научна конференция „Българският книжовен език в социалните медии – колизии и влияния“, Проект „Българският език в социалните медии“, Договор № ДН 20/6 от 11.12.2017 г. Бургаски свободен университет и Фонд Научни изследвания, МОН. Печатница “ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, ISBN 978-619-7126-93-8. стр. 184-194.
  View the full article
 3. Е. Здравкова, Евгения Василева, Буквите като инструмент за медийна култура в УниБИТ – „За буквите – О писменехь“ – Кирило-Методиевски вестник. [Сборник] Общество на знанието и хуманизмът на ХХI век: Осемнадесета национална научна конференция с международно участие „Общество на знанието и хуманизмът на ХХI век“, София, За буквите –О’ Писменехь, 2020, с.74-81. ISSN 2683-0094.
  View the full article
 4. Евелина Здравкова, УниБИТ – 70 избрани години като 70-те избрани апостоли на Господ Иисус Христос. [Сборник] Общество на знанието и хуманизмът на ХХI век: Осемнадесета национална научна конференция с международно участие „Общество на знанието и хуманизмът на ХХI век“, София, За буквите –О’ Писменехь, 2020, с.93-98. ISSN 2683-0094 ResearchGate, Google Scholar.
  View the full article
 5. Тереза Тренчева, Евелина Здравкова, Нови медийни компетенции в университетското образование. Студия // Списание „Международна политика“, Благоевград: 2020, година XVI, бр.1, с. 31-45, ISSN 2367-5373.
  View the full article
 6. Тренчева, Т., Е. Здравкова, Медийната грамотност и висшето образование в епидемичен аспект: кратък преглед. Сборник от международен виртуалeн пътуващ VIII том „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство“. Сборник с доклади в условията на COVID-19, За буквите – О писменехь, София, 2020, с. 15-21 . ISSN: 2367-7988.
  View the full article
 7. Здравкова, Евелина, Светослава Димитрова (2021). Повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда с помощта на социалните мрежи. // С. Денчев, Т. Тренчева, K. Планска, Е. Здравкова, С. Димитрова. Сборник от научен семинар – 9. Интелектуалната собственост в новото (не) нормално. София: За буквите – О‘ писменехь, с. 159-166. ISBN 978-619-185-482-0. Sofia, 2021.
  View the full article
 8. Евелина Здравкова-Величкова. Авторските права в медиите – лукс на прага на нова култура. [Сборник] Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието 6/2020. Contemporary Strategies and Innovations in the Knowledge Management 6/2020. Съставители: Елисавета Цветкова, Тереза Тренчева, Диана Стоянова. Научен рецензент: доц. д-р Васил Загоров, научен рецензент. Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2020. стр. 394-404. ISSN 2535-0250.
  View the full article